Yeshivat Makor Haim - Student-centered learning environment

  • Client: Yeshivat Makor Haim
  • Industry: Education
  • Year: 2006
  • Design by Studio Shlomit Sabag

Yeshivat Makor Haim